Ladies Singles

Ladies Singles        
1st Round 2nd Round 3rd Round Final Winner
Play By: Play By: Play By: Between 7th-14th  
21st July 11th August 30th August September  

Angie Knight 

v

Gilli Firmager

Angie Knight

V

V

V

 

Patricia Brooks

v

Cheryl Ekblad

Clare Allen

v

Emily Chadwick

Emily Chadwick

V

Hazel Marke

Claire Holden

v

Hazel Marke

Margaret Holden

v

Janet Williamson

V

Caroline Goodeve

V

 
 

Kay Stockley

V

Kate Fyfield