Charlie Porter Trophy

CHARLIE PORTER TROPHY
1st Round Quarter Finals Semi Finals Finals Winner
Play By: Play By: Play By:  Weekend  
  4th July 15th August 28th/29th August  
 

Gary Johnson

Gary

Johnson

John

Kellow

 
 
 

Hazel Marke

 
 

Dick Holden

John

Kellow

 
 

John Kellow

 
   

Marc

Gorman

Marc

Gorman

 
   
 
   

Marjorie Rowledge